INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA PERSONALE DE CATRE NETCITY TELECOM SRL

Prin informațiile următoare vă aducem la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 679/2016 privind protecția datelor („RGPD”) și legislația națională în vigoare.

Datele sunt așadar prelucrate direct de către compania NETCITY TELECOM S.A., cu următoarele date de identificare:

S.C. NETCITY TELECOM S.A., B-dul Poligrafiei nr. 1A, sector 1 București, Ana Tower etaj 19 și Punct de Lucru în B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 5A, sector 1 București, telefon 031 42 59 701, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J40/23190/2007, având C.U.I. RO22902080, („Compania”).

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la adresa de email protectia.datelor@net-city.ro

Când sunteți destinatarul mesajelor provenite de la adrese de e-mail pe subdomeniu „@net-city.ro”  sau răspundeți sau trimiteți mesaje către adrese de e-mail de pe subdomeniul net-city.ro, trebuie să fiți conștienți de faptul că atât conținutul acestor mesaje, precum și detaliile comunicării (nume, prenume, funcție, email, telefon/datele din semnătura dvs electronică, etc.) cu NETCITY TELECOM S.A., directorii, angajații, agenții și reprezentanții săi autorizați pot să fie împărtășite intern cu alte entități NETCITY TELECOM S.A., directori, angajați, agenți sau reprezentanți autorizați.

SCOPUL PREUCRĂRII ȘI CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE:

Netcity Telecom proiectează, construiește, administrează și exploatează o infrastructură asociată subterană pentru telecomunicații cu scopul de a satisface nevoia utilizatorilor de a-și realiza rețele de comunicații electronice, îmbunătățind totodată aspectul vizual al orașului prin migrarea rețelelor de cabluri aeriene în subteran.

Pentru realizarea acestui Scop Netcity Telecom prelucrează datele dvs. cu caracter personal în cadrul următoarelor operațiuni:

 • Servicii de acces la infrastructură:
 • Închiriere tubete transport;
 • Închiriere racorduri
 • Închiriere branșament FTTB
 • Servicii asociate:
 • Certificare instalatori
 • Acces însoțit
 • Servicii acordare Aviz Traseu
 • În vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Companiei
 • În scopul urmăririi intereselor legitime ale Companiei

Conform acestor operațiuni Netcity Telecom prelucrează următoarele categorii de date:

 • Pentru completarea CERERII privind Accesul la Infrastructura Fizică și Solicitări de Informații: nume și prenume, numărul de telefon, adresa de email și semnătura reprezentantului companiei solicitante;
 • Pentru încheierea unui contract cu Netcity: numele și prenumele, funcția și semnătura reprezentanților companiei partenere;
 • Pentru serviciul de certificare instalatori:
 • Atunci când vă înscrieți prin completarea formularului pe site:
 • Nume și prenume
 • Număr de telefon
 • Adresa de email
 • Pentru încheierea contractului de autorizare instalator:
 • Nume și prenume, număr de telefon, adresa de email și semnătura reprezentanților Societății Partenere
 • Nume și prenume, număr de telefon și adresa de email a participanților la cursul de certificare
 • Atunci când solicitați un Aviz de Traseu de la Netcity Telecom prin depunere la sediul nostru sau prin depunere online:
 • În cazul persoanelor fizice (titular cerere):
 • numele și prenumele
 • adresa de domiciliu
 • adresa de livrare
 • adresa de email
 • numărul de telefon
 • În cazul persoanelor fizice (prin reprezentant)
 • numele și prenumele
 • adresa de email
 • numărul de telefon
 • În cazul persoanelor juridice se prelucrează datele reprezentantului, respectiv:
 • numele și prenumele
 • adresa de email
 • numărul de telefon
 • Atunci când ne contactați prin formularul existent pe site: nume și prenume, adresa de email și număr de telefon;
 • Pentru transmiterea prin curier a unor documente: numele și prenumele, adresa de livrare;
 • Pentru plata taxei aferentă avizului de traseu:
 • în cazul transferului bancar: nume și prenume, adresa domiciliu;
 • în cazul plății online cu cardul: serie aviz, cod de plată la care se adaugă datele solicitate de societatea care asigură prin contract plata cu cardul
 • În momentul vizitei la sediul nostru: nume și prenume, seria și numărul actului de identitate, imaginea facială (prin intermediul sistemului de supraveghere video);
 • Pentru angajații companiei noastre: toate datele personale necesare managementului resurselor umane;
 • Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorități publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de la alți furnizori de date.

Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasială și etnică, opiniile politice, convingerile religioase și filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viața sau orientarea sexuală.

Netcity Telecom SRL NU colectează de la dumneavoastră în mod intenționat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Baza legală pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

 • Contractul de prestări servicii la care dumneavoastră sunteți parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
 • Interesele comerciale legitime ale Companiei, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Interesul legitim al Companiei pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau care prejudiciază Compania
 • Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate; sau
 • În plus, în măsura în care ați fost de acord, consimțământul dumneavoastră. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului reprezintă un scop adițional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteți parte și nu condiționează prestarea serviciilor contractuale.

Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Cumpărați sau utilizați oricare dintre serviciile noastre;
 • Vă înregistrați pentru un anumit serviciu;
 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu prestarea unui serviciu;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 • Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; sau
 • Sunteți clientul/beneficiarul unei activități comerciale pe care o prestăm.

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control, agenții de calculare a facturii și prestatori servicii contractate.

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați Politica de Cookie-uri pe site-ul nostru www.net-city.ro

CATEGORIILE DE DESTINATARI CĂTRE CARE SE POT DIVULGA DATELE PERSONALE COLECTATE

Pentru a atinge scopurile mai sus prevăzute, utilizăm următoarele categorii de furnizori de produse și servicii/ împuterniciți :

 • furnizorii implicați în mod direct/indirect în prestarea serviciilor din domeniul arhivare și depozitare arhive;
 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Companiei sau către terțe persoane care furnizează servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, consultanți financiari);

DURATA PĂSTRĂRII

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate de Companie pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Companiei. De regulă datele dumneavoastră se păstrează pe un termen de 10 conform legislației fiscale aplicabile.

Motivele pentru care păstrăm datele cu caracter personal au la baza respectarea obligațiilor legale conform obiectului de activitate al Companiei cât și în conformitate cu Regulamentul și pentru a ne susține apărările pentru eventuale acțiuni în fața instanțelor competente.

CARE SUNT MĂSURILE DE GARANȚIE CU PRIVIRE LA DATELE DVS. PERSONALE?

Vom procesa datele dvs. personale până la momentul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea lor și nu există niciun alt motiv legal care să ne permită să continuăm procesarea datelor personale. De asemenea, garantăm păstrarea datelor dvs. personale în siguranță.

NETCITY TELECOM S.A. și-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal  pentru a păstra datele dvs. personale protejate împotriva accesului neautorizat sau furtului, precum și a pierderii, manipulării sau distrugerii accidentale. Accesul personalului NETCITY TELECOM S.A.  se va întemeia doar pe necesitatea de a cunoaște și vor fi supuse unor obligații stricte de confidențialitate.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți mai multe drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale: respectiv:

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Netcity Telecom SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plângere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Adresa: Romania, București, Sector 1, Bulevardul Gheorghe Magheru, numărul 28 – 30, cod poștal 010336

Telefon: +40318059211 / +40318059212

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Web-site: www.dataprotection.ro

Aveți dreptul să solicitați acces la toate datele personale pe care le prelucrează NETCITY TELECOM S.A. referitoare la dumneavoastră. NETCITY TELECOM S.A. își rezervă dreptul de a percepe o taxă administrativă pentru mai multe solicitări de acces ulterioare, care sunt prezentate în mod clar pentru a provoca daune sau vătămări pentru NETCITY TELECOM S.A.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta informare sau în legătură cu utilizarea de către Companie a datelor personale, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteți contacta:

 • Prin email – la adresa: datelor@net-city.ro sau
 • Personal sau printr-o cerere trimisă prin poștă – la Sediul Punctului de lucru al Companiei (la adresa menționată la pct. 1);

Start typing and press Enter to search

This site is registered on wpml.org as a development site.